Thông tin tác giả
[HAKUEKI SHOBOU (A-Teru Haito)]

[HAKUEKI SHOBOU (A-Teru Haito)]

Giới thiệu :

Những truyện của tác giả
Thể loại truyện